Zásady zpracování
osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Presenation s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 04026934, DIČ: CZ04026934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241488, (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává osobní údaje.

Společnost Presenation s.r.o. je dále také označována jako Poskytovatel.

Kdy osobní údaje zpracováváme

S údaji budeme pracovat, pokud: 

 • Navštívíte náš web,
 • spolu komunikujeme e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem,
 • spolu uzavřeme smlouvu,
 • pošlete poptávku, nebo objednávku,
 • se registrujete na přednášku, školení, nebo online událost,
 • se zúčastníte přednášky, školení, nebo online události,
 • provedete nákup na e-shopu,
 • se stanete uživatelem online kurzu,
 • se zaregistrujete pro odběr novinek newsletteru,
 • jste naším klientem.

Při webinářích, kurzech, událostech a jiných vzdělávacích akcích může Správce pořizovat fotografie (screen-shoty) a video nahrávky jakožto dokumentaci události a také pro účely propagace. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie, můžete kontaktovat správce na e-mailu lukas@presenation.com. Vaši fotografii následně stáhneme, nebo nebudeme zveřejňovat.

Kdo může mít k osobním údajům přístup

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými mohou být: 

 • Poskytovatel softwaru Eventbrite, Inc. zastoupená v Evropě Eventbrite NL B.V.,
 • poskytoval softwaru Teachable, Inc.,
 • poskytovatel softwaru Zapier Inc.,
 • společnost Zoom Video Communications, Inc., 
 • společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp,
 • poskytovatel softwaru Pipedrive, se sídlem Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonia, IČ: 11958539,
 • poskytovatel účetního portálu POHODA Alfa Consulting Centre s.r.o., se sídlem Daškova 3084/22, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 24691267,
 • poskytovatel e-shop řešení Shoptet s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, IČ: 28935675,
 • poskytovatel softwaru Google Drive, společnost Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

S údaji budeme pracovat

 1. v případě navštívení webových stránek www.lukashrdlicka.com.

ID zákazníka, IP adresa, user agent a cookies budou zpracovány za účelem optimalizace zobrazení a chodu webové stránky a zajištění ochrany před kyberútoky. Takové zpracování umožňuje ustanovení článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Bližší informace ke zpracování cookies naleznete v cookies liště při návštěvě webu Správce.

 1. v případě registrace na událost na webu www.lukashrdlicka.com,  nebo skrz aplikace Eventbrite a Zoom.
 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • název a typ události

Jméno, příjmení, e-mailová adresa budou zpracovány za účelem přístupu na online události nebo za účelem dalšího jednání o uzavření kupní smlouvy. Dále za účelem budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od provedení registrace, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pokud se stanete registrovanými návštěvníky události, součástí zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Sdělení budou obsahovat zejména novinky, pozvánky na nové události offline i online, a nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Zpracování můžete kdykoliv odmítnout. Pro odmítnutí slouží odkaz v obchodním sdělení.

     c. v případě uzavření kupní smlouvy – e-shop

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé.

Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma jména, příjmení a e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut.

Tato sdělení lze kdykoliv jednoduchým způsobem (proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

   d. v případě zakoupení online kurzu

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představuje provozovatel technologické platformy umožňující správný chod a fungování online kurzu. 

     e. v případě uzavření kupní smlouvy – kurzy (klientem je fyzická osoba) 

Klient, který je fyzickou osobou, dává uzavřením smlouvy poskytovateli k dispozici své osobní údaje. Ve smlouvě uvedené a kontaktní údaje. Klient uzavřením smlouvy stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je klient povinen o této změně poskytovatele vyrozumět, a to nejpozději do sedmi (7) dní.

V případě, že klient nebude zároveň účastníkem vzdělávací akce a objednal vzdělávací akci pro třetí osobu prohlašuje klient, že má právo použít osobní údaje účastníka vzdělávací akce a poskytnout je poskytovateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má poskytovatel právo požadovat po klientovi náhradu škody.

Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy.

Klient prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

Klient bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Poskytovatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

Poskytovatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji klienta o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR.

Správce zpracovává údaje:

 • jméno a příjmení, 
 • e-mailová adresa,
 • fakturační adresa,
 • číslo bankovního účtu a kód banky,
 • fotografie z událostí.

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Údaje jsou zpracovávány z důvodu vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších předpisů. 

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 3 roky od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

V rámci našich oprávněných zájmů, našim klientům posíláme novinky, pozvánky na nové události offline i online, a nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. Uveřejňujeme fotografie z našich seminářů, vedeme si evidenci CRM. 

Zpracování můžete kdykoliv odmítnout. Pro odmítnutí slouží odkaz v obchodním sdělení.

     f. v případě uzavření kupní smlouvy – kurzy (klientem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající) 

V případech, kdy v souvislosti se smlouvou bude ze strany poskytovatele na pokyn klienta docházet ke zpracovávání osobních údajů třetích osob – zaměstnanců klienta nebo dalších osob, kterým umožní účastnit se vzdělávacích akcí (dále jen “účastníci vzdělávací akce”), bude se toto zpracovávání řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), případně zákonem, který ho nahradí, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a pokyny klienta. Klient je v této situace správcem osobních údajů a poskytovatel zpracovatelem osobních údajů.

Klient prohlašuje, že zpracování osobních údajů účastníků vzdělávací akce je zákonné a pověřuje poskytovatele jako zpracovatele ve smyslu ustanovení § 6 ZOOÚ a čl. 28 GDPR zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro poskytování služeb dle smlouvy. Klient bere na vědomí, že pokud poskytovatel zjistí, že klient porušuje povinnosti stanovené ZOOÚ a GDPR, je povinen jej na to neprodleně upozornit.

Poskytovatel je povinen klientovi na základě jeho žádosti poskytnout bez zbytečného odkladu součinnost v případě výkonu práv subjektů údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. e) GDPR a čl. 15 – čl. 22 GDPR.

Poskytovatel je dále ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. f) GDPR a čl. 33 odst. 2 GDPR povinen bez zbytečného odkladu ohlásit klientovi zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů, a to takovým způsobem, aby klient mohl postupovat dle čl. 33 odst. 1 GDPR.

Správce zpracovává údaje:

 • jméno a příjmení, 
 • e-mailová adresa,
 • název firmy,
 • fakturační adresa,
 • IČ, DIČ, 
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu a kód banky,
 • fotografie z událostí.

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Údaje jsou zpracovávány z důvodu vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších předpisů. 

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

V rámci našich oprávněných zájmů, našim klientům posíláme novinky, pozvánky na nové události offline i online, a nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. Uveřejňujeme fotografie z našich seminářů, vedeme si evidenci CRM. Toto se vztahuje i na účastníky seminářů.

Zpracování můžete kdykoliv odmítnout. Pro odmítnutí slouží odkaz v obchodním sdělení.

     g. v případě registrace pro zasílání novinek a obchodních sdělení, newsletteru

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením k odběru novinek dali souhlas. Souhlas, který je popsán v sekci “Newsletter – souhlas” můžete vzít kdykoliv zpět proklikem na odkaz v obchodním sdělení. 

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od Vašeho souhlasu. 

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Aktualizováno dne 18. 3. 2021.