Všeobecné obchodní podmínky: Kurzy

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Presenation s.r.o., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ: 04026934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241488   (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran – poskytovatele a jiné fyzické či právnické osoby (dále jen “klient”), kteří uzavřou smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění účasti klienta na kurzu, webináři, přípravných konzultacích, eventu či jiné vzdělávací akci (dále jen “vzdělávací akce”) zajišťované poskytovatelem (dále jen „smlouva“).

1.2  Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.3  Poskytovatel si vyhrazuje právo znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, a to z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny storno podmínek nebo reklamací. Změna VOP bude klientovi oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových VOP, e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu klienta. V případě, že klient nebude se změnou VOP souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným na e-mailovou adresu poskytovatele: lukas@presenation.com doručeným poskytovateli nejpozději 10 (deset) dnů před účinností nových VOP. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem účinnosti nových VOP. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

II.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že zajistí pro klienta možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž klient se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 3 VOP. Vzdělávací akce mohou být otevřené – v nabídce na webových stránkách poskytovatele a přístupné všem, kteří se na ně přihlásí, a zakázkové, které jsou přístupné pouze těm osobám, které určí klient, jež si tuto zakázkovou vzdělávací akci objednal.

2.2. Poskytovatel a klient mohou uzavřít smlouvu těmito způsoby:

2.1.1.  uzavřou samostatnou smlouvu o poskytování služeb, přičemž tyto VOP budou její přílohou a nedílnou součástí (dále jen “smlouva”), uplatní se zejména u zakázkových vzdělávacích akcí;

2.1.2.  klient zašle poskytovateli e-mailem objednávku a poskytovatel objednávku potvrdí. Objednávka vzdělávací akce musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje, smlouva je uzavřena a je účinná doručením potvrzení objednávky klientovi. V případě, že klient zašle poskytovateli objednávku ve formátu poskytovatele, tj. objednávku, jejíž součástí jsou i tyto VOP, poskytovatel objednávku potvrdí a tím je uzavřena smlouva. Pokud klient použije vlastní formát objednávky, bere na vědomí, že zajištění vzdělávacích akcí poskytovatelem se řídí těmito VOP, a to i tehdy, pokud to klient vyloučil, a že poskytovatel k potvrzení objednávky přiloží tyto VOP (připojení VOP k objednávce se nepovažuje za podstatnou změnu podmínek objednávky a smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky s VOP poskytovatele klientovi). V případě, že poskytovatel objednávku klienta nepotvrdí, smlouva není uzavřena;

2.1.3.  klient zašle e-mailem nebo sdělí telefonicky poskytovateli nezávaznou poptávku, na jejímž základě připraví poskytovatel klientovi nabídku, ke které jsou připojeny tyto VOP. Smlouva je uzavřena a je účinná doručením přijetí nabídky poskytovateli. Přijetí nabídky zašle klient poskytovateli e-mailem. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije. V případě, že klient nabídku poskytovatele nepřijme, smlouva není uzavřena, ledaže klient uhradí sjednanou odměnu či její část, pak bude toto jednání bráno jako konkludentní uzavření smlouvy;

2.1.4.  klient vyplní objednávkový formulář poskytovatele umístěný na internetové adrese www.lukashrdlicka.com/cs (dále jen „webová stránka“) obsahující bližší informace o vzdělávací akci poskytovatele a identifikační údaje klienta a odešle tuto objednávku poskytovateli, který objednávku potvrdí. Objednávkový formulář může být součástí řešení třetích stran, kteří jsou provozovateli registračních systémů.

–  Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce;

–  Před zasláním objednávky poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky;

–  Objednávku klient odešle poskytovateli kliknutím na akční tlačítko na webové stránce;

–  V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené klientem v objednávce souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace klientovi je smlouva uzavřena, pokud akceptace není klientovi doručena, smlouva nevzniká;

–  Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí klient sám, přičemž ty se neliší od základní sazby;

–  Klient souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, kdy je klient spotřebitelem.

2.3. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

2.4. Jakákoli objednávka učiněná dle těchto VOP je závazná a podléhá storno podmínkám dle čl. 4 těchto VOP.

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit minimální či maximální počet účastníků vzdělávací akce. V případě, že se na danou vzdělávací akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, bere klient na vědomí, že poskytovatel má právo rozhodnout, že se vzdělávací akce nebude konat.

2.6. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu vzdělávací akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O jakýchkoli změnách bude poskytovatel klienta předem informovat.

2.7. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu / název / jméno klienta od chvíle uzavření smlouvy pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

 

III.

ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Klient se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účastnit se vzdělávací akce ve výši dohodnuté ve smlouvě.

3.2. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce, případně další náklady, které smluvní strany předem neodsouhlasí. V odměně poskytovatele však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (např. drobné občerstvení, oběd, podklady, konferenční set) – pokud zahrnuta jsou, je to uvedeno v popisu vzdělávací akce.

3.3. V případě, že klient neobjednal pouze jednu vzdělávací akci, bere klient na vědomí, že odměna za vzdělávací akce byla sjednána i s ohledem na počet objednaných vzdělávacích akcí. V případě, že klient zruší více jak 10 % z objednaného počtu vzdělávacích akcí, je poskytovatel oprávněn zrušit či snížit poskytnutou slevu a požadovat doplacení odměny do výše, která odpovídá odměně za vzdělávací akci v původní výši dle nabídky poskytovatele, tj. bez poskytnutí slevy.

3.4. Poskytovatel je oprávněn žádat zaplacení odměny před konáním vzdělávací akce – kurz, webinář a to na základě faktury či zálohové faktury (dále společně jen “faktura”). Splatnost faktury je čtrnáct (14) dnů od jejího doručení klientovi, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. V případě, že je faktura poskytovatelem vystavena později než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce, je splatná ihned po doručení. Faktura bude poskytovatelem vystavena v elektronické podobě, s čímž klient souhlasí.

3.5. Poskytovatel je oprávněn neumožnit klientovi nebo jím vyslané osobě účast na vzdělávací akci, pokud před jejím konáním není uhrazená odměna za vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit alokované místo na vzdělávací akci, pokud není splněna podmínka splatnosti vystavené faktury.

3.6. Poskytovatel je u zakázkových vzdělávacích akcí oprávněn žádat zaplacení odměny ve výši 50% před konáním vzdělávací akce, a to na základě faktury či zálohové faktury (dále společně jen “faktura”). Splatnost faktury je čtrnáct (14) dnů od jejího doručení klientovi, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. V případě, že je faktura poskytovatelem vystavena později než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce, je splatná ihned po doručení. Faktura bude poskytovatelem vystavena v elektronické podobě, s čímž klient souhlasí.

3.7. Poskytovatel je oprávněn vzdělávací akci nerealizovat, pokud před jejím konáním není uhrazená odměna ve výši 50% za vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a vzdělávací akci zrušit, pokud není splněna podmínka splatnosti vystavené faktury.

3.8. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č. 2100793457/2010 vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“), přičemž závazek klienta uhradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.9. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH. Smlouva vždy obsahuje ustanovení, zda je uvedená cena již včetně DPH nebo bez DPH.

3.10. Ohledně všech prováděných plateb doručí poskytovatel klientovi daňový doklad. Daňový doklad bude poskytnut v elektronické podobě.

3.11. Případné slevy poskytované poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat. Slevy je nutné u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy, resp. odeslání objednávky.

3.12. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

IV.

ZRUŠENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE – STORNO PODMÍNKY

4.1. Klient se může z důvodů na své straně odhlásit ze vzdělávací akce (webinář) nabízené na webových stránkách poskytovatele (dále jen “vzdělávací akce”), a to e-mailem na adresu poskytovatele lukas@presenation.com za podmínek uvedených níže:

4.1.1. V případě, že se klient odhlásí ze vzdělávací akce stanoveným způsobem nejpozději jeden (1) kalendářní den před termínem konání, je klient oprávněn požádat o vrácení zaplacené odměny a poskytovatel mu je v takovém případě vrátí.

4.1.2. Odhlášení se ze vzdělávací akce klientem ve stejný den vzdělávací akce nebo neúčast klienta na webináři nemá žádné účinky, poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu.

4.1.3. Klient může požádat o účast na náhradním termínu vzdělávací akce. V případě, že tak učiní minimálně jeden (1) kalendářní den před termínem konání, tato změna nebude mít vliv na zaplacenou odměnu a ta se převede v plné výši.

4.1.4. V případě, že klient o náhradní termín požádá ve stejný den vzdělávací akce, nebo do pěti (5) kalendářních dnů po konání akce, náleží poskytovateli 50% zaplacené odměny za akci, které se klient nemohl zúčastnit. Zbylá částka se převede jako předplatné vzdělávací akce v náhradním termínu.

4.2. Klient se může z důvodů na své straně odhlásit ze vzdělávací akce (otevřený kurz, nebo event) nabízené na webových stránkách poskytovatele (dále jen “vzdělávací akce”), a to e-mailem na adresu poskytovatele lukas@presenation.com za podmínek uvedených níže:

4.2.1. V případě, že se klient odhlásí ze vzdělávací akce stanoveným způsobem nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před termínem konání, je klient oprávněn požádat o vrácení zaplacené odměny a poskytovatel mu je v takovém případě vrátí.

4.2.2. V případě, že se klient odhlásí ze vzdělávací akce stanoveným způsobem nejdříve třináct (13) kalendářních dnů a nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před termínem konání, je klient oprávněn požádat o vrácení 50% zaplacené odměny a poskytovatel mu je v takovém případě vrátí.

4.2.3.  Odhlášení se ze vzdělávací akce klientem šest (6) kalendářních dní před jejím konáním a později nebo neúčast klienta na kurzu nemá žádné účinky, poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu, poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

4.2.4. Klient může požádat o účast na náhradním termínu vzdělávací akce. V případě, že tak učiní minimálně sedm (7) kalendářních dnů před termínem konání, tato změna nebude mít vliv na zaplacenou odměnu a částka se převede v plné výši.

4.2.5. V případě, že klient o náhradní termín požádá šest (6) kalendářních dní před jejím konáním a později, náleží poskytovateli 50% zaplacené odměny za kurz, kterého se klient nemohl účastnit. Zbylá částka se převede jako předplatné vzdělávací akce v náhradním termínu. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

4.2.6. Klient může opakovat žádost o náhradní termín celkem třikrát. Pokud se klient nebude moct zúčastnit ani třetího náhradního termínu, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4.2.7.  Klient může místo sebe na vzdělávací akci poslat náhradníka, tuto skutečnost však musí oznámit poskytovateli den předem společně s kontaktními údaji náhradníka. Účast náhradníka je možná pouze po předchozím schválení poskytovatele.

4.2.8.  Poskytovatel může zrušit plánovanou vzdělávací akci, pokud se na ni nepřihlásí dostatečný počet účastníků a/nebo z důležitých provozních či technických důvodů – např. z důvodu onemocnění lektora, nemožnosti provedení vzdělávací akce v plánovaném místě konání apod. V takovém případě poskytovatel vzdělávací akci přesune na náhradní termín a bude o něm bezodkladně informovat klienta.

4.3. Klient může z důvodů na své straně zakázkovou vzdělávací akci zrušit (dále jen “vzdělávací akce”), a to e-mailem na adresu poskytovatele lukas@presenation.com za podmínek uvedených níže:

4.2.1.  V případě, že klient zruší vzdělávací akci stanoveným způsobem v období nejméně třicet (30) kalendářních dnů před jejím plánovaným termínem konání, je klient oprávněn požádat o vrácení zaplacené odměny a poskytovatel mu je v takovém případě vrátí.

4.2.2. V případě, že klient zruší vzdělávací akci stanoveným způsobem v období nejdříve třicet (30) kalendářních dnů a nejpozději čtrnáct (14) dnů před jejím plánovaným termínem konání, je poskytovatel oprávněn účtovat klientovi rezervační poplatek ve výši 10% ze sjednané odměny za vzdělávací akci. Pokud před zrušením zakázkové vzdělávací akce byla odměna poskytovatele za tuto akci již klientem zaplacena, tento rezervační poplatek bude z odměny odečten.

4.2.2. V případě, že klient zruší vzdělávací akci stanoveným způsobem v období nejdříve třináct (13) kalendářních dnů a nejpozději čtrnáct (7) dnů před jejím plánovaným termínem konání, je poskytovatel oprávněn účtovat klientovi rezervační poplatek ve výši 25% ze sjednané odměny za vzdělávací akci. Pokud před zrušením zakázkové vzdělávací akce byla odměna poskytovatele za tuto akci již klientem zaplacena, tento rezervační poplatek bude z odměny odečten.

4.2.3.  V případě, že klient zruší zakázkovou vzdělávací akci stanoveným způsobem šest (6) dní před jejím plánovaným termínem konání a později, je poskytovatel oprávněn účtovat klientovi rezervační poplatek ve výši 50% ze sjednané odměny za vzdělávací akci. Pokud před zrušením zakázkové vzdělávací akce byla odměna poskytovatele za tuto akci již klientem zaplacena, tento rezervační poplatek bude z odměny odečten.

4.2.4.  V případě neúčasti klienta na vzdělávací akci nebude klientovi poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

4.2.5.  V případě, že klient požádá poskytovatele o změnu termínu zakázkové vzdělávací akce (ne o zrušení) a je-li to v provozních možnostech poskytovatele a poskytovatel klientovi vyhoví, mohou se smluvní strany dohodnout, že rezervační poplatek nebude účtován.

4.2.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit či přesunout na náhradní termín z důležitých provozních či technických důvodů – např. z důvodu onemocnění lektora, nemožnosti provedení vzdělávací akce v plánovaném místě konání vzdělávací akce apod. a v případě otevřeného kurzu také, pokud se na ni nepřihlásí dostatečný počet účastníků. O jakýchkoli změnách bude poskytovatel bezodkladně informovat klienta. Náhradní termín zakázkové vzdělávací akce bude stanoven po dohodě s klientem.

 

V.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

5.1. Klient není oprávněn šířit mezi třetí osoby jakékoliv materiály získané od poskytovatele v průběhu školení mimo účastníky školení, a to ani v rozsahu dalších zaměstnanců klienta. Klient není oprávněn pořizovat audiovizuální či zvukové nahrávky školení.

5.2. Podklady, distribuovány v rámci vzdělávací akce, ani jejich části nesmí být bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoliv způsobem klientem dále zpracovávány, kopírovány, rozšiřovány, komerčně využívány nebo využívány k veřejným prezentacím.

5.3. Poskytovatel je oprávněn pořizovat audiovizuální a zvukové záznamy prezentací účastníků pro účely školení, tyto není poskytovatel oprávněn jakkoliv bez předchozího souhlasu zveřejnit. Klient nemá nad rámec materiálů předaných účastníkům vzdělávací akce nárok na další podklady vztahující se ke školení, jako např. zaslání celkové prezentace školení.

5.4. Při vzdělávacích akcích může poskytovatel pořizovat fotografie, screen-shoty a krátké “náladové” video nahrávky jakožto dokumentaci události a také pro účely propagace. Pokud klient nesouhlasí se zveřejněním audiovizuálního materiálu, kontaktuje poskytovatele a ten bez zbytečného odkladu materiál přestane publikovat.

 

VI.

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

6.1. Klient uplatní svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese lukas@presenation.com, a to do pěti (5) dnů od konání vzdělávací akce. Klient v reklamaci uvede minimálně, o kterou službu se jedná, kdy byla poskytnuta, jakou vadu a kdy na ni shledal. Poskytovatel se zavazuje vyjádřit se k uplatněné reklamaci do dvou (2) týdnů od jejího doručení.

6.2.  V případě, že poskytovatel uzná, že poskytnutá vzdělávací akce měla vady, nabídne klientovi náhradní vzdělávací akci či slevu z odměny dané vzdělávací akce. Volbu z nabízených možností provede klient bez zbytečného odkladu od doručení vyjádření poskytovatele o reklamaci.

 

VII.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM PROSTŘEDNICTVÍM KOMUNIKACE NA DÁLKU

7.1. V případě, kdy je klient spotřebitelem tj. fyzickou osobou, která si nezakoupila vzdělávací akci v rámci své podnikatelské činnosti, platí také ustanovení čl. 7.2. až čl. 7.6. VOP. V případě rozporu mezi ustanoveními čl. 7 a dalšími ustanovení VOP má pro vztahy se spotřebiteli přednost čl. 7.

7.2. Klient, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že klient odstoupí od smlouvy v okamžiku, kdy již poskytovatel začal s poskytováním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele (tj. objednávky služeb) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ovšem neposkytl své plnění zcela, uhradí poskytovatel klientovi poměrnou část sjednané odměny dle části služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7.3. Nejde-li o případ uvedený v čl. 7.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je klient, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 VOP. V takovém případě vrátí poskytovatel klientovi zaplacenou odměnu v plné výši, a to do čtrnácti (14) dnů způsobem, kterým byla zaplacena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.4. V případě, že poskytovatel zruší vzdělávací akci bez náhrady nebo v případě, že klientovi nevyhovuje náhradní termín vzdělávací akce, může klient-spotřebitel od smlouvy odstoupit. V případě, že klient-spotřebitel zvolí odstoupení od smlouvy, je povinen odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli na adresu: lukas@presenation.com do pěti (5) pracovních dnů od doručení oznámení poskytovatele o zrušení vzdělávací akce nebo o náhradním termínu vzdělávací akce. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel klientovi zaplacenou odměnu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení.

7.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.6.  Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování.

 

VIII.

DORUČOVÁNÍ

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) dle kontaktních údajů uvedených ve smlouvě nebo objednávce. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.

8.2. Zpráva je doručena:

8.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

8.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

8.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít,

8.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

IX.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPOR

9.1. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a klientem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz
Klient-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouva včetně těchto VOP se řídí právem České republiky. Záležitosti smlouvou či VOP neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a klientem se:

10.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem;

10.1.2. vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;

10.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem;

10.1.4. klient přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení VOP, je neplatné pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

10.3. Přílohou VOP jsou:

Objednávka vzdělávací akce
Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

 

Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2020 a jsou v aktuálním znění vždy dostupné na webových stránkách poskytovatele www.lukashrdlicka.com/vop/.